Soyuz
 
Soyuz - May 2014
This photo of Soyuz was taken in May 2014.

Back