Soyuz
 
Soyuz - 30th November 2013
These photos of Soyuz were taken on 30th November 2013 in the hospital.

Back