Soyuz
 
Soyuz - 22nd February 2014
This photo of Soyuz was taken on 22nd February 2014.

Back