Ringo
 
Ringo - photos taken on 27th December 2012
These photos of Ringo were taken on 27th December 2012 in the convalescence pool.


Back